Svet-Stranek.cz
FC RIVAL

Pravidla malé kopané:Amatérský Fotbalový Klub

Pravidla malé kopané

Pravidla malé kopané podle psmf

Pravidla malého fotbalu 5 + 1

Pravidlo 1


Hrací plocha


I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 – 54 m, šířka 22 – 30 m.


II. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m

(obr. příloha číslo 1).


III. Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště). Její  vnitřní rozměry: šířka 3 – 3,8 m, výška 2 – 2,25 m. Není-li branka vybavena sítí nebo je-li síť poškozena, posuzuje rozhodčí dosažení branky na základě vlastního postřehu, na což upozorní oba kapitány.


IV. Pokutový kop se zahrává ze značky ve vzdálenosti 7 m od středu branky.


Pravidlo 2


Míč


I. Míč pro MF je shodný s míčem na fotbal velikosti 5, není-li k dispozici, může být i míč velikosti 4. Míč může být vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.Pravidlo 3


Počet hráčů


I. Hry se zúčastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář.

II. K utkání musí družstvo nastoupit nejméně s pěti hráči (čtyři a brankář). V průběhu utkání může jejich počet klesnout na čtyři (tři a brankář). Klesne-li počet hráčů pod čtyři (tři a brankář), rozhodčí utkání ukončí a STDK rozhodne o výsledku.


III. Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li to předem ohlášeno rozhodčímu, který k němu dá souhlas (píšťalkou, slovem, pokynem ruky).


IV. Počet hráčů uvedených v Zápise o utkání je minimálně pět (čtyři a brankář), maximální počet není omezen. Všichni uvedení hráči (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání (od jeho zahájení až do podepsání Zápisu o utkání, tj. i v poločasové přestávce). Vyloučen proto může být i hráč ze střídačky. V tomto případě pokračuje družstvo ve hře s nezměněným počtem hráčů.

V. Každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v Zápise o utkání. Střídání hráčů probíhá v přerušené hře pouze v prostoru u středové čáry na jedné straně hřiště a musí být ohlášeno hlavnímu rozhodčímu, který k němu dá souhlas. Pokud se tak nestane, rozhodčí hru přeruší a napomene buď střídajícího hráče nebo kapitána družstva (posoudí míru zavinění). Nikdy však nesmí napomenout oba najednou. Počet střídání není omezen.


VI. Kapitán družstva musí být zřetelně označen (nejlépe páskou na rukávu). Jeho práva a povinnosti upravuje Soutěžní řád. Kapitán vykonává svoji funkci i v době, kdy je vystřídán a není na hrací ploše. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn natolik, že nemůže svoji funkci vykonávat, určí si družstvo zástupce, který funkci převezme.


VII. Družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv v přerušené hře a se souhlasem rozhodčího doplnit a zároveň dopsat do Zápisu o utkání.Pravidlo 4

Výstroj hráčů


I. Výstroj se skládá z dresu nebo trika, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Družstvo nastupuje v jednotných dresech stejné barvy opatřených na zádech čísly, z nichž žádná dvě nesmějí být shodná. Hrát s obnaženou horní částí těla není dovoleno.


II. Oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou družstev.


III. Hráč startuje v jakémkoli druhu povolené sportovní obuvi. Nejsou povoleny celokožené kopačky včetně podrážky, kopačky jakéhokoli druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky. Povoleny jsou kopačky s koženým svrškem a umělou podrážkou s vylisovanými kolíky.


Výklad: Na všech hřištích s umělou trávou jakékoli generace je povoleno hrát pouze v kopačkách turfech, gumotextilních kopačkách nebo sálové obuvi. Zakázáno je hrát v „lisovkách“.


IV. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, atd.).


V. Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.

VI. Hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.Pravidlo 5


Rozhodčí


I. Hlavní rozhodčí  má pravomoc danou pravidly, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře. Jeho pravomoc končí až po utkání podepsáním zápisu kapitány družstev.


II. Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související s hrou jsou konečná.

Rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné, a to buď na základě vlastního uvážení nebo na základě sdělení asistenta rozhodčího, ale jen dokud hra nebyla znovu zahájena.


III. Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení musí být totožnost hráče mimo jakoukoli pochybnost.


IV. Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasností se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.


V. Hlavní rozhodčí musí mít u sebe píšťalku a fungující hodinky. Není přípustné, aby čas odměřovala jiná osoba (ani asistent rozhodčího). Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče slovně. Toto slovní udělení karty má stejnou platnost. Skutečnost, že rozhodčí nemá karty nebo jinou povinnou součást výbavy, uvedou kapitáni do Zápisu o utkání.


VI. Asistent rozhodčího pomáhá hlavnímu rozhodčímu na opačné delší straně hřiště. Může vést Zápis o utkání.

VII. Oba rozhodčí musí být sportovně oblečeni a odlišovat se barevně od dresů obou družstev.


VIII. Hlavní rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:


 1) počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod čtyři (tři a brankář)


 2) na zákrok policie


 3) v případě úmrtí hráče


 4) při násilí spáchaném na rozhodčím nebo-li inzultaci, kterou se rozumí: udeření, kopnutí,    


     úmyslné podražení, násilné vrážení, násilné cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné  

     prudké zasažení míčem (nakopnutí, udeření apod.) nebo jiným předmětem. Pouhý pokus o  


     udeření míčem nebo jiným předmětem nebo plivnutí na rozhodčího se za inzultaci


     nepovažuje, považuje se to však  projev hrubého nesportovního chování (viz Pravidlo 14,  


     čl. II./2)


IX. Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:


 1) pro tmu nebo špatnou viditelnost

 2) pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen, vánice) nebo nezpůsobilost


     hrací plochy


 3) odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím,


     kterou stanoví kapitánovi ke zjednání pořádku (cca 1–2 minuty)


 4) hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné


     a nápravu nezjednají ani kapitáni na výzvu rozhodčího


 5) pro trvalý nezájem některého družstva na regulérnosti utkání

 6) pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, např. opakovaném vnikání do hřištěPravidlo 6


Doba hry


I. Hraje se 2 x 30 minut hrubého času s přestávkou nejvýše 5 minut.


II. Čekací doba na soupeře je 10 minut od úředního začátku utkání.

III. Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného taktického zdržování (např. taktické střídání, zakopávání míče, atd.). Rovněž nastaví hrací dobu, je-li třeba provést nařízený pokutový kop. Není ale povinen nechat zahrát jiné volné kopy, výkop ze středu hřiště, kop od branky nebo nechat dokončit akci.


IV. Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasové přestávky lze na přání obou družstev upustit.


V. V utkáních hraný K.O. systémem se při nerozhodném výsledku ihned provádějí pokutové kopy. Utkání se v žádném případě neprodlužuje. Každé družstvo provádí střídavě pět pokutových kopů (vždy jiný hráč). Pětice hráčů se určí po utkání ze všech hráčů uvedených v Zápise o utkání, tedy i z hráčů, kteří v době skončení utkání nebyli na hrací ploše (vyjma vyloučených hráčů). Nedojde-li k rozhodnutí, pokračují družstva střídavě v provádění pokutových kopů, dokud při stejném počtu zahraných pokutových kopů nedosáhne jedno z družstev o branku více. Kopy provádějí opět hráči původně určené pětice a ve stejném pořadí. Střídání brankářů je neomezené. Pokud družstvo již nemůže postavit z důvodu zranění nebo vyloučení pětici hráčů, zahrávají zbylí hráči kopy dokola tak, že někteří kop zahrají podruhé, ovšem v pořadí dopředu oznámeném rozhodčímu.Pravidlo 7


Zahájení a přerušení hry

I. Losování před zahájením utkání provádí kapitáni tak, že vítěz losu volí polovinu hrací plochy, kterou bude v 1.poločase bránit, druhé družstvo zahajuje hru výkopem.


II. Na začátku utkání (po brance, v poločase) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu). Z výkopu ze středu hřiště lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky. Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.


III. Minimální vzdálenost hráčů družstva, jež kop neprovádí, je 5 metrů od míče.

IV. Míč je ve hře tehdy, když se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící rozehrání nesmí hrát míčem znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Při kopech z vlastního brankového území musí míč opustit brankové území do hřiště, jinak se kop opakuje.


V. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru mimo hřiště

(obr. příloha číslo 2)Pravidlo 8


Dosažení branky

I. Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo

(obr. příloha 3).


II. O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné (viz Pravidlo 5, čl. II.). Pro uznání branky není rozhodující postavení brankáře, ale poloha míče.


III. Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:


 1) soupeřovy branky:


   a) z nepřímého volného kopu

   b) z vyhazování brankáře rukou


   c) z autového vhazování


   V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.


 2) vlastní branky:


  a) z autového vhazování


  b) ze všech volných kopů

   V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop. Když byl volný kop prováděn z  vlastního


    brankového území, tak se volný kop opakuje


  c) z kopu od branky


   V tomto případě se kop opakuje.Pravidlo 9

Postavení mimo hru


I. V MF neexistuje postavení mimo hru.Pravidlo 10


Volné kopy


I. Volné kopy se dělí na:


 1) Přímý volný kop, z něhož lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky, se nařizuje,


     pokud hráč: a) kopne nebo se pokusí kopnout soupeře

                        b) podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře


                        c) skočí na soupeře


                        d) vrazí do soupeře


                        e) udeří nebo se pokusí udeřit soupeře


                         f) strčí do soupeře

                        g) při skluzu se soupeře dotkne dříve než míče nebo zasáhne soupeře, přestože


                           se dotkl míče dříve


                         h) drží soupeře


                         i) plivne na soupeře


                         j) úmyslně hraje míč rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území)

                           Výklad: Trestána bude pouze úmyslná hra rukou, rozhodčí tedy nepřeruší hru ani v případě, kdy si hráč při odkopu nastřelí míč na vlastní ruku. V této souvislosti též upozorňujeme, že vyloučení brankáře, který zahraje rukou mimo své pokutové území, je možné pouze tehdy, zmaří-li brankář tímto zákrokem soupeři vyloženou příležitost (např. dosažení branky, přihrávku hráči před prázdnou branku).


  2) Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky,


      se nařizuje za: a) bránění ve hře


                             b) nebezpečnou hru vůči soupeři nebo vlastní osobě


                             c) nesportovní chování

                             d) technické přestupky brankáře (dotkne se míče rukou po úmyslné malé


                             domů, jako první se dotkne míče rukou po vhazování spoluhráče, rukama


                             se míče dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč,


                             promarňuje čas, atd.)


II. Hráči družstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče (v případě zahrávání z vlastního brank. území, musí být hráči soupeře mimo toto území – viz Pravidlo 12, čl. III.) dokud se míč nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou.

III. Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově brank. území, provádí se z hranice brank. území rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže místu přestupku.


IV. Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se týmu.Pravidlo 11


Pokutový kop


I. Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a došlo k nim ve vlastním brankovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním brankovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.


II. Pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky.

III. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo brank.území a nejméně 5 m od značky pok.kopu.Pravidlo 12


Kop od branky


I. Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího družstva, provádí se kop od branky.


II. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa brankového území.


III. Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo brankové území a nejméně 5 metrů od místa kopu.


IV. Míč se dostává do hry teprve když opustí brankové území.


V. Z kopu od branky lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.


Pravidlo 13


Malá domů


I. Hlavní rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti družstvu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho týmu provedl vhazování nebo mu úmyslně (!!!) přihrál míč nohou od kolena dolů. Kolenem je malá domů povolena.Pravidlo 14

Osobní tresty


I. Rozhodčí má právo napomenout hráče, jestliže mj.:


 1) opakovaně porušuje pravidla hry


 2) projevuje slovem nebo gesty nesouhlas s výrokem rozhodčího


 3) dopustí se jiného nesportovního chování


II. Rozhodčí vyloučí hráče, jestliže mj.:

 1) se dopustí hrubého faulu


 2) chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče nebo rozhodčího)


 3) používá hrubých a urážlivých výroků


 4) úmyslně zamezí rukou či faulem dosažení branky


 5) dopustí se přestupku, za který může být napomenut a předtím již napomínán byl


Pravidlo 15


Závěrečné ustanoveníI. Ve všech ostatních případech platí Pravidla fotbalu.